Материали по английски език

study English Big Ben

Правопис и произношение

Английският правопис

Защо английският правопис е толкова объркан?

Системи за транскрипция

Четене

Как безболезнено да научим детето да чете?

Английската азбука – урок 1

Лексика

Проблеми с лексиката, или защо все на знаем достатъчно думи?

Предлози

Местоимения

Личните местоимения в английски език

Притежателните местоимения в английски език

Показателни местоимения

Съществителни, прилагателни и числителни имена

Множествено число на съществителните

Числителни имена

Изразяване на притежание

Членуване

Членуване – неопределителен и определителен член

Членуването в английски език (2)

Изразяване на количество

Some и any

Глаголи и глаголни времена

Алгоритъм за работа – превод на изречения

Английските времена

Глаголът СЪМ в сегашно време

Have got

Can

There is/There are (за наличност)

Сегашно просто време

Сегашно продължително време

Глаголи, които не се използват в продължителни времена

Глаголът СЪМ в минало време

Минало просто време

Английските неправилни глаголи

Произношение на окончанието -ed

Бъдеще просто време

Going to

Сегашно перфектно време

Сегашно перфектно продължително време

Минало продължително време

Минало перфектно време

Минало перфектно продължително време

Бъдеще продължително време

Бъдеще перфектно време

Бъдеще перфектно продължително време

Словоред

Наречия за честота

Въпросителни думи

Упражнения

Транскрипция

Транскрипция – упражнение (Marcel and the Shakespeare Letters)

Транскрипция – упражнение (Pride and Prejudice – Chapter 1)

Транскрипция – упражнение (Pride and Prejudice – Chapter 2)

Транскрипция – упраженение (Pride and Prejudice – Chapter 3)

Граматика

Изречения за превод

Лексика

False Friends I

False Friends II

False Friends III

False Friends IV

Писане

Теми за есета и съчинения

Говорене

Теми за разговор

Теми за разговор (2)

Разни

Полезни сайтове

Call of Beauty (училищна пиеса)

Отношението към партията и държавата в българския превод на „1984”

Английски език за академични цели