Going to

Going to

Използва се за:

  • изрязяване на намерение (I am going to meet Tom. – Смятам да се видя с Тoм.)
  • за предвиждане, което се основава на това, което виждаме в момента(Look at the clouds. It is going to rain.  –  Виж облаците. Ще вали.)

(+)

I am going to come – Аз смятам да дойда

You are going to come – Ти смяташ да дойдеш

He is going to come – Той смята да дойде

She is going to come – Тя смята да дойде

It is going to come – То смята да дойде

We are going to come – Ние смятаме да дойдем

You are going to come – Вие смятате да дойдете

They are going to come – Те смятат да дойдат

(-)

I am not going to come – Аз не смятам да дойда

You are not going to come – Ти не смяташ да дойдеш

He is not going to come – Той не смята да дойде

She is not going to come – Тя не смята да дойде

It is not going to come – То не смята да дойде

We are not going to come – Ние не смятаме да дойдем

You are not going to come – Вие не смятате да дойдете

They are not going to come – Те не смятат да дойдат

(?)

Am I going to come? –  Аз смятам ли да дойда?

Are you going to come? – Ти смяташ ли да дойдеш?

Is he going to come? – Той смята ли да дойде?

Is she going to come? – Тя смята ли да дойде?

Is it going to come? – То смята ли да дойде?

Are we going to come? – Ние смятаме ли да дойдем?

Are you going to come? – Вие смятате ли да дойдете?

Are they going to come? –Те смятат ли да дойдат?