ОБЩИ УСЛОВИЯ

за

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

www.linguicious.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

I Предмет

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между уебсайта www.linguicious.com, наричан по-долу за краткост САЙТА, и потребителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяните от САЙТА услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате уебсайта www.linguicious.com.

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват ДОГОВОР между Вас и собственика на уебсайта, с който договор получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

II Основни понятия

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“УСЛУГА/И” на сайта включват, без да се ограничават до:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта, а именно: образователни материали за езиково обучение, публикации и електронно обучение по български и английски език;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до платформата за електронно обучение на сайта – регистрацията е въможна само след започване на присъствено или дистанционно обучение по български или английски език;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което собственикът на сайта се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на потребителите на сайта.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III Авторски права

Освен ако изрично не е упоменато друго, всички авторски материали и ресурси на сайта се разпространяват под лиценз Криейтив Комънс 4.0 (признание, некомерсиална употреба, споделяне на споделеното), което означава, че потебителите могат свободно да копират, разпространяват, представят публично или да използват по друг начин материалите с некомерсиални цели, като е необходимо е авторът им да се укаже по обичайния начин и на обичайното за носителя място.

Не се разрешава употребата на материалите в сайта за комерсиални цели.

Разрешава се създаването на производни, но всяка променена версия може да се разпространява само съгласно условията на същия договор на Криейтив Комънс и при указване на първоначалния автор.

Ако смятате, че някое съдържание, предоставено на сайта, е било използвано по начин, който нарушава правото на интелектуална собственост, моля, изпратете съобщение посредством формата за контакт на сайта, съдържащ следната информация:

Идентификация на материала/материалите в нарушение;

Основание и доказателства, че използването на конкретния материал не е позволено от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;

Декларация, че тази информация е точна и че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право.

Собственикът на сайта си запазва правото да търси обезщетение от всяко лице, което твърди за съществуването на нарушение, а такова не може да бъде установено.

IV Конфиденциалност

Собственикът на сайта е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Собственикът на сайта се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

За подробности от отношение на политиката за поверителност, се запознайте с Декларацията за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

V Органичаване на отговорността

Собственикът на сайта полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно, няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

С приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че собственикът на сайта не отговоря за евентуално причинени на потребителя вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени от собственика на сайта умишлено или при проявена груба небрежност.

Собственикът на сайта прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Собственикът на сайта не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на собсвеника на сайта за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Собственикът на сайта не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Собственикът на сайта не носи отговорност спрямо потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта www.linguicious.com.

Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси в сайта.

Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Собственикът на сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI Услуги, изискващи регистрация

Собственикът на сайта си запазва правото да предоставя достъп до платформа за електронно обучение на сайта срещу задължителна регистрация.

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, след започване на обучение и създаване на свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Собственикът на сайта си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Собственикът на сайта си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Лица на възраст под 18 години могат да използват платформата за обучение само с участието, наблюдението и/или предварителното одобрение на родител или настойник.

VII Задължения на потребителя

При използването на услугата, потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни продукти или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

Потребителят се задължава да не използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до услугата (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

Всички потребители се задължават да: спазват приложимото национално и международно законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не нарушават правата на интелектуална собственост на авторите на съдържание със запазени авторски и сродни права.

VIII Данни за доставчика на информационни услуги

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на доставчика: Нели Цветанова Хубенова

Адрес за упражняване на дейността: гр. Смолян, бул. България 1 “з”

Данни за кореспонденция: гр. Смолян, бул. България 1 “з”

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № :419078

За контакт използвайте формата за контакт на сайта

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

IX Други

Собственикът на сайта има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта, включително в потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от www.linguicious.com или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на www.linguicious.com. Собственикът на сайта не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на www.linguicious.com.

С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, собственикът на сайта има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

В случаите на временно да ограничение или преустановяване на предоставянето на услугата, собственикът на сайта е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

X Промени

Собственикът на сайта си запазва правото да извършва промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила на 01. 07.2017 г.

Последно обновяване: 15.03. 2018 г.