Правопис и произношение на окончанието -ed

Правописни особености:

В повечето случаи само добавяме -ed към основната форма (инфинитива) на съответния глагол, без каквато и да е правописна промяна:
work – worked
kiss – kissed
open – opened
start – started

Ако основната форма на глагола завършва на “нямо” е (т.е. е, което не се произнася), към нея добавяме само –d:
smile – smiled
like – liked
love – loved

Ако основната форма на глагола завършва на y след съгласна, y се променя в i и се добавя окончанието –ed:
study – studied
try – tried
cry – cried

Но ако основната форма на глагола завършва на y след гласна, само добавяме окончанието –ed:
stay – stayed

Ако основната форма завършва на кратка гласна под ударение, изразена с една буква и последвана от една съгласна, удвоява последната си съгласна, преди да добавим окончанието -ed:
stop – stopped
hop – hopped
permit – permitted
pin – pinned

В случай, че дори само едно от тези условия не е изпълнено, не удвояваме последната съгласна:
hope – hoped (гласната е под ударение и изразена с една буква, но не е кратка и не е последвана само от една съгласна)
develop – developed (гласната е кратка, изразена с една буква и последвана само от една съгласна, но не е под ударение)

Произношение:

Окончанието –ed се произнася по три начина:

/t/ след беззвучни съгласни:

work /wɜː(r)k/ – worked /wɜː(r)kt/
kiss /kɪs/ – kissed /kɪst/
stop /stɒp/ – stopped /stɒpt/

/d/ след звучни съгласни и гласни:

close /kləʊz/ – closed /kləʊzd/
open /ˈəʊpən/ – opened /ˈəʊpənd/
love /lʌv/ – loved /lʌvd/
learn /lɜː(r)n/ – learned /lɜː(r)nd/

play /pleɪ/ – played /pleɪd/
try /traɪ/ – tried /traɪd/
show /ʃəʊ/ – showed /ʃəʊd/

/id/ след t и d:

start /stɑː(r)t/ – started /stɑː(r)tid/
wait /weɪt/ – waited /weɪtid/
hate /heɪt/ – hated /heɪtid/
taste /teɪst/ – tasted /teɪstid/

need /niːd/ – needed /niːdid/
decide /dɪˈsaɪd/ – decided /dɪˈsaɪdid/
end /end/ – ended /endid/
add /æd/ – added /ædid/
nod /nɒd/ – nodded /nɒdid/
avoid /əˈvɔɪd/ – avoided /əˈvɔɪdid/
blend /blend/ – blended /blendid/