Показателни местоимения

This – това (за един близък предмет)

This is a dog. – Това е куче.

That – онова (за един далечен предмет)

That is a cat. – Онова е котка.

These – тези (за много близки предмети)

These are dogs. – Това (= тези неща) са кучета.

Those – онези (за много далечни предмети)

Those are cats. – Онова (= онези неща) са котки.