Наречия за честота

Наречията за честота в английски са:

always – винаги
usually – обикновено
often – често
frequently – често
sometimes – понякога
occasionally – от време на време
rarely / seldom – рядко
hardly ever – почти никога
never – никога

Обичайно поставяме наречията за честота преди основния глагол:

She always works hard.
She doesn’t always work hard.
Does she always work hard?

Когато са в изречение с глагола съм обаче, наречията за честота стоят след него:

She is always happy.
She is not always happy.
Is she always happy?

Някои изрази за честота стоят в края на изречението:

I don’t go to the cinema very often.
She has a piano lesson once a week.
They meet twice a month.

Обърнете внимание, че наречиeтo never има отрицателно значение и никога не се използва заедно с думата not

She never drinks tea.


Наречията за честота се поставят преди спомагателните глаголи в кратките отговори:

“Do you go to the cinema?” “Yes, I often do.”