Множествено число на съществителните

В стандартния случай образуваме множествено число на съществителните, като към формата им за единствено число прибавим окончание s:

a book – (една) книга

books – книги

a picture – (една) карина

pictures – картини

Правописни особености при някои групи съществителни в множествено число:

Съществителни, които завършват на т.нар. шушкави и съскави съгласни (-s, -ss, -sh, -ch, -x):

bus – buses
address – addresses
bush – bushes
watch – watches
box – boxes

Съществителни, които завършват на -y:

Ако пред –y има съгласна, в множествено число пишем:

diary – diaries   

city – cities

Но ако пред -у има гласна, добавяме само -s:

play – plays

Някои съществителни, завършващи на -f или -fe:

scarf – scarves
knife – knives
wife – wives
life – lives
calf – calves
leaf – leaves
half – halves
loaf – loaves
self – selves
thief – thieves
wolf – wolves

Някои думи, завършващи на – о:

tomato – tomatoes
potato – potatoes

domino – dominoes
echo – echoes
embargo – embargoes
hero – heroes
mosquito – mosquitoes
veto – vetoes

Ако думите обаче са сравнително нови заемки от чужди езици, няма правописна промяна в множествено число:

kilo – kilos
radio – radios
photo – photos
piano – pianos
video – videos

Неправилни форми за множествено число:

man – men
woman – women
child – children
tooth – teeth
foot – feet
mouse – mice
goose – geese
louse – lice
ox – oxen

datum – data
crisis – crises
oasis – oases
memorandum – memoranda
phenomenon – phenomena
basis – bases
thesis – theses
radius – radii
terminus – termini

Множествено число при сложни съществителни:

girlfriend – girlfriends
travel agent – travel agents
bookcase – bookcases
passer-by – passers-by
woman driver – women drivers
cupful – cupfuls/cupsful
sister-in-law – sisters-in-law
bus driver – bus drivers
haircut – haircuts
grown-up – grown-ups
forget-me-not – forget-me-nots
rainforest – rainforests
right of passage – rights of passage

Думи с една и съща форма за единствено и множествено число:

fish – fish
sheep – sheep
deer – deer

series – series
headquarters – headquarters
corps – corps
species – species
crossroads – crossroads


Произношение на окончанието – s:

Окончанието -s променя произношението си в зависимост от това на какъв звук завършва думата в единствено число:

Ако в единствено число думата завършва на беззвучна съгласна, -s се произнася [s]:

desk – desks [desks]
flat – flats [ flæts ]

Ако в единствено число думата завършва на звучна съгласна или гласна, -s се произнася [z]:

dog – dogs [ dɔgz ]
flower – flowers [´flauəz ]
potato – potatoes [ pə´teitouz ]

Ако в единствено число думата завършва на шушкава и съскава съгласна, -s се произнася [iz]:

class – classes [ kla:siz ]
size – sizes [ saiziz ]
dish – dishes [ diʃiz ]
match – matches [ mætʃiz ]
change – changes [ tʃeindʒiz ]
language – languages [ ´læηgwidʒiz ]