Глаголи, които не се използват в продължителни времена

В английски език има глаголи (така наречените state verbs), които не се използват в продължителни времена, тъй като описват състояния, а не действия. Т.е. дори да се случват в момента, ще използваме тези глаголи в сегашно просто време вместо в сегашно продължително:
I want some tea now. (вместо: I am wanting some tea now.)

Такива са следните групи глаголи:

 • глаголи, които изразяват чувства и предпочитания:
  like: Mary likes opera and hard rock.
  love: John loves ice cream.
  hate: Jim hates rainy weather.
  dislike: Tom dislikes rap.
  don’t mind: Jane doesn’t mind helping you.
  prefer: Tim prefers coffee.
  enjoy: The children enjoy playing together.
  want: The students want to go home.
  wish: They wish everybody health and happiness.
  hope: She hopes she will win the competition.
 • Глаголи, които изразяват мисловни процеси: believe
  know: Tom knows the answer.
  remember: Jim remembers you.
  forget: I know him, but I forget his name.
  understand: I don’t understand your question.
  think: John thinks that Tom is selfish.
  mean: What does this word mean?
  imagine: I don’t imagine that he will help you.
  believe: Do you believe what I am saying?
 • Глаголи за сетивни възприятия:
  see: I see Tom. He is running.
  hear: Do you hear that noise?
  feel: How do you feel today?
  taste: The soup tastes awful.
  look: You look wonderful tonight.
  smell: The pizza smells delicious.
  sound: This sounds good.

  С глаголите за сетивни възприятия може да използваме can/could вместо сегашно просто време, когато искаме да посочим, че виждаме/чуваме нещо в момента на говоренето:
  I can hear you.
  Can you see Tom?
 • Някои други глаголи (най-често това са глаголи за притежание и съществуване):
  be: Tom is selfish.
  fit: This dress doesn’t fit her.
  contain: The cake contains nuts.
  belong: This laptop belongs to Tom.
  cost: The dress costs $250.
  have: They have two cars.
  own: They own a castle.
  possess: They possess a castle.
  hold: The the tank holds twenty-four liters of water.


  Общото между тези глаголи е, че те изразяват състояния, върху които вършителят няма волеви съзнателен контрол:
 • Кучето мирише. (The dog smells.) – кучето не може да реши да спре да мирише; ще спре след като го изкъпем
 • Роклята струва 60 паунда. (The dress costs 60 pounds) – роклята не може сама да промени цената си
 • Том мисли, че Тим е егоист. (Tom thinks that Tim is selfish.) – Том няма да вземе съзнателно решение да промени мнението си за Тим; Тим трябва да направи нещо, за да убеди Том в противното


  Някои от тези глаголи могат да се изпозлват в продължителни времена, но с промяна на значението си:
 • I think she needs help. = мнение, вярване
  I’m thinking about buying a new car. = обмислям
 • This pasta tastes delicious. = имам вкус на…
  He is tasting the pasta. = опитвам нещо на вкус
 • I see the light in the distance. = възприемам зрителен образ
  I am seeing Tom tonight. = срещам, излизам се с някого
 • George looks very tired. = имам вид, изглеждам
  John is looking at an old map. = разглеждам
 • The kitchen always smells of garlic. = издаваммиризма
  Why are you smelling the towels? = помирисвам, подушвам
 • This material feels soft. = на пипане е мек
  Why are you feeling Sam’s forehead? = докосвам
 • The dress doesn’t fit her. = не й е по мярка, не й става
  He is fitting the new kitchen cabinets. = поставя, монтира
 • She has a nice house. = притежава
  We are having dinner. = ядем
 • Tom is selfish. = Том е егоист.
  Tom is being selfish. = Том се държи егоистично (в момента, макар по принцип да не е егоист)