Въпросителни думи

Who?Кой? Коя? Кое? Кои?
използва се, когато питаме за хора:
Who is this man? = Кой е този мъж?

What?Какво? Какъв? Каква? Какво? Какви?
използва се, когато питаме за предмети или за качества:
What is this? = Какво е това?
What films do you like? = Какви филми харесваш?

Which? – Кой? Коя? Кое? Кои?
използва се и за предмети, и за хора, когато избираме измежду група еднородни обекти:
Which car is yours? = Коя кола е твоята? (от всички коли, които са паркирани пред нас)
Which newspaper do you want? = Кой вестник искаш? (от всички вестници, които са на масата)

Where? – Къде?
Where is Tom? = Къде е Том?

When? – Кога?
When do you drink tea? = Кога пиеш чай?

Why? – Защо?
Why are you laughing? = Защо се смееш?

Whose? – Чий? Чия? Чие? Чии?
Whose is this computer? = Чий е този компютър?

How? – Как?
How is your sister? = Как е сестра ти?

How old? – На колко години?
How old is Tom? = На колко години е Том?

How much? – Колко?
за неща, които не можем да броим:
How much coffee do you drink? = Колко кафе пиеш?

How many? – Колко?
за неща, които можем да броим:
How many friends have you got? = Колко приятели имаш?

How far? – Колко далече?
How far is the cinema? = Колко далече е киното?

How long? – Колко дълго? От колко време?
How long have you known Tom? = От колко време познаваш Том?

Въпросителните думи на английски език могат да функционират и като относителни наречия. Те се разделят на относителни наречия за място ( където, гдето, дето), време (когато ), начин (както) и причина и цел (защото).

В този случай те служат за връзка между две прости изречения в състава на сложното и, разбира се, се превеждат по различен начин (обърнете внимание, че значението на изреченията се променя в зависимост от словореда, а не от първата дума в него):

Where is Tom working?
Къде работи Том?

Where Tom is working, is very hot.
Където Том работи, е много горещо.

When are you tired?
Кога си уморен?

When you are tired listen to some music.
Когато си уморен, послушай музика.

How did you do this?
Как направи това?

How I did this is very easy.
Начинът, по който направих това, е много лесен.

Why is the dog in the room?
Защо кучето е в стаята?

Why the dog is in the room is because it is ill.
Причината, поради която кучето е в стаята, е, че е болно.

What are you saying?
Какво казваш?


What you are saying is very important.
Каквото казваш/Това, което казваш, е много важно.