Системи за транскрипция

Фонетичната транскрипция е начин да се предаде писмено произношението на звуковете, така че на всеки звук да отговаря само един писмен знак (символ за транскрибиране на звука). Тя е неоценим помощник в изучаването на английски език, тъй като поради различни по своя характер исторически причини, английският правопис се характеризира с големи разминавания с произношението на думите.

Транскрипцията на думите може да се види веднага след самата дума в английско-българските речници, оградена с квадратни скоби [] или с наклонени черти:

man [mæn]

luggage /´lʌgidʒ/

Повечето символи за транскрипция съвпадат с английската азбука, но при няколко от символите произношението е различно от това, което очакваме (символът /j/ например обозначава звук «й», а не звук «дж»).

Използват се и символи, които са взети от други азбуки и писмени системи:
(/θ/, /ʒ/, /ʃ/).

Някои символи са получени чрез „завъртане“ на букви:
(/ə/, /ɜ/, /ɔ/).

Допълнителни символи:

/:/ – знак за удължение, като в [ʃi:p ] (sheep – овца, произнася се с удължено И)

В български език подобно удължаване се прави единствено когато искаме да изразим емоция.

В английски е важно да произнасяме внимателно кратките и дългите гласни, защото те често имат смислоразличителна функция:

 [ʃi:p ] sheep – овца <-> [ʃip] ship – кораб

[pu:l] pool – басейн <-> [pul] pull – дърпам

/’/ – знак за ударение

Поставя се пред ударената сричка, а не върху ударената гласна, както в български: /ˈsɪnənɪm/.

/ˌ/ – знак за вторично ударение

Поставя се пред сричката, която носи вторичното ударение – обикновено в началото на многосрични думи, в които основното ударение пада върху по-задна сричка: /ˌmæθəˈmætɪks/.

() – обикновени скоби

Показват, че поставеният между тях звук може да се изпусне: dictionary /ˈdɪkʃən(ə)ri/.

В най-разпространената в България система за транскрипция звуковете се обозначават по следния начин (след знака за равенство е посочено приблизителното българско съответствие или кратко обяснение как да се произнесе звука):

Съгласни:

/p/ = «п» pencil [ ´pensil ]

/b/ = «б»  big [ big ]

/t/ = «т» tea [ ti: ]

/d/ = «д» dean [ di:n ]

/k/ = «к» cake [ keik ]

/g/ = «г» get [ get ]

/f/ = «ф» famous [ ´feiməs ]

/v/ = «в» very [ ´veri ]

/s/ = «с» cell [ sel ]

/z/ = «з» zoology [ zou´ɔlədʒi ]

/l/ = «л» leave [ li:v ]

/m/ = «м» mean [ mi:n ]

/n/ = «н» near [ niə ]

/h/ = «х» hotel [ hou´tel ]

/r/ = «р» red [ red ]

/j/ = «й» yellow [ ´jelou ]

/w/ = «у» кратко (като в «уиски» и «уокмен»): whale [ weil ]

/θ/ = «т» с език между зъбите: thin [ θin ]

/ð/ = «д» с език между зъбите: then [ ðen ]

/ʃ/ = «ш» shawl [ ʃɔ:l ]

/ʒ/ = «ж» television [ ´teli¸viʒən ]

/tʃ/ = «ч» child [ tʃaild ]

/dʒ/ = «дж» jeep [ dʒi:p ]

/ŋ/ = носово «н» (като в банка или танго, за разлика от онзи: при изговарянето им издишната възушна струя преминава през носа) sing [ siη ]

Гласни:

/i/ = «и» inside [ in´said ]  

/ɪ/ = «и» dictionary [ˈdɪkʃən(ə)ri

/e/ = «е» excessive [ ik´sesiv ]

/ɛ/ «е»  said /sɛd/

/æ/ = звук, среден между «а» и «е»: отваряме широко уста като за А, а произнасяме Е: banter [ ´bæntə ]

/ɑ/ = «а»  car kɑː ]

/ɒ/ = «о»  hot hɒt ]

/ɔ/ = «о» morning [ ´mɔ:niη ]

/ʊ/ = «у»  football [ ˈfʊtˌbɔːl ]

/u/ = «у» cool [ ku:l ]

/ʌ/ = звук, среден между «а» и «ъ»: отваряме широко уста като за А, а произнасяме Ъ: blood [ blʌd ]

/ɜ/ = «ъ» learn [ lɜː(r)n ]

/ə/ = «ъ» letter [ ´letə ]

В българските речници тази система е допълнително опростена, тъй като в нея обикновено не се включват необичайно изглеждащите или „дублираните“ символи за гласните (вместо /ɑ/ често се използва /а/, вместо /ɒ/ – /о/, вместо /ʊ/ – /u/ и вместо /ɜ/ – /ə/).

Съществуват и други системи за транскрипция:

Американският речник Merriam-Wesbter например използва /ā/ вместо /ei/, /ä/ вместо /ɒ/, /ō/ вместо /ou/ и т.н. (Подробности за системата за транскрибиране има в Наръчника за произношение на речника). В Европа обаче тази система не е особено позната и почти не се използва.

Някои речници представят произношението, като вместо фонетична транскрипция използват специфично изписване на сричките, което да наподоби познати звукосъчетания и да улесни произношението, дори ако ползващият речника не е запознат с международната фонетична азбука. Dictionary.com например показва варианта  [dik-shuh-ner-ee] наред с /ˈdɪk ʃəˌnɛr i/, като позволява да се превключва между двете възможности.

В България също беше направен опит да се въведе специфичен вариант на международната фонетична азбука. В учебника English for Bulgarians от колектив под ръководството на проф. Андрей Данчев знаците /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/ и /dʒ/ бяха заместени от /š/, /ž/, /č/ и /dž/, но те не успяха за се наложат трайно в практиката.