Английските лични местоимения

I* = аз

you** = ти

he = той

she = тя

it*** = то

we = ние

you** = вие

they = те

*   Местоимението I се пише винаги с главна буква, независимо дали е в началото на изречението, или не:

I am a student. = Аз съм (един) ученик.

Who am I? = Кой съм аз?

**  Местоимението you се използва и когато се обръщаме към един човек (равносилно на българското ти), и когато се обръщаме към повече хора (равносилно на българското вие), и когато използваме учтивата българска форма Вие:

John, you are a good student. = Джон, ти си (един) добър ученик.

Children, you are very noisy. = Деца, вие сте много шумни.

Mr. Smith, you are welcome. = Господин Смит, Вие сте добре дошъл.

*** Местоимението it в английски език се използва за всички неодушевени предмети и такива, които нямат биологичен пол (т.е. he и she можем да използваме само за живи същества, чийто пол е известен, докато неодушевените предмети заместваме с it, независимо от граматичния им род и това как ги превеждаме на български):

The phone is new. It is on the table. = Телефонът е нов. Той е на масата.

I have a new dress. It is long. = Аз имам (една) нова рокля. Тя е дълга.

The flower is beautiful. It is red. = Цветето е красиво. То е червено.

Личните местоимения във винителен и дателен падеж

me = мен, ме, на мен, ми

you = теб, те, на теб, ти

him = него, го, на него, му

her* = нея, я, на нея, ѝ

itнего, го, на него, му

us = нас, ни, на нас, ни

you = вас, ви, на вас, ви

them = тях, ги, на тях, им

*  Личното местоимение her (нея, я, на нея, ѝ) съвпада по форма с притежателното местоимениe her (неин, нейна, нейно, нейни):

I love her. = Обичам я/нея.

I told her. = Казах  ѝ/на нея.

но:

Her children are  here. = Нейните деца са тук.

** Обърнете внимание също така, че на български език кратките форми на местоименията в дателен падеж (ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им) съвпадат по форма със съответните притежателни местоимения (ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им):

Брат му е тук. = Неговият брат е тук. = His brother is here.

но:

Тя му каза.  = She told him.